تبلیغات
نماز - احکام قرائت نماز

آشنایی با نماز

احکام قرائت نماز

نویسنده :عرفان عمارلو
تاریخ:دوشنبه 28 آذر 1390-09:59 ق.ظ

نماز

در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه انسان باید اول حمد و بعد از آن یک سوره تمام بخواند. اگر وقت نماز تنگ باشد یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثلا بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده یا چیز دیگری به او صدمه بزند، نباید سوره را بخواند و اگر در کاری عجله داشته باشد، می تواند سوره را نخواند. اگر عمدا سوره را پیش از حمد بخواند، نمازش باطل است . اگراشتباها سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها کند و بعد از خواندن حمد سوره را ازاول بخواند. اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رسیدن به رکوع بفهمد، نمازش صحیح است .اگر پیش از آنکه برای رکوع خم شود، بفهمد که حمد و سوره را نخوانده باید بخواند، و اگر بفهمد سوره را نخوانده باید فقطسوره را بخواند. ولی اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده ، باید اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند و نیزاگر خم شود و پیش از آنکه به رکوع برسد بفهمد حمد و سوره یا سوره تنها یا حمد تنها را نخوانده ، باید بایستد و به همین دستور عمل نماید.


نماز

اگر در نماز یکی از چهار سوره ای را که آیه ی سجده دارد  عمدا بخواند، نمازش باطل است .

اگر اشتباها مشغول خواندن سوره ای شود که سجده ی واجب دارد، چنانچه پیش از رسیدن به آیه ی سجده بفهمد، باید آن سوره را رها کند و سوره ی دیگر بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد، باید در بین نماز با اشاره سجده آن را به جا آورد و به همان سوره که خوانده اکتفا نماید.اگر در نماز آیه سجده را بشنود و به اشاره سجده کند، نمازش صحیح است .

در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست ، اگر چه آن نماز به واسطه ی نذر کردن واجب شده باشد. ولی در بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت که سوره ی مخصوصی دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید همان سوره را بخواند.

در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه ، مستحب است در رکعت اول بعد از"حمد" سوره  ی"جمعه "، و در رکعت دوم بعد از "حمد" سوره ی "منافقین " بخواند و اگر مشغول یکی از این ها شود، بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن را رها کند و سوره ی دیگر بخواند.اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره "قل هو الله احد" یا سوره "قل یا ایهاالکافرون " شود، نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند. ولی در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روی فراموشی به جای سوره "جمعه " و "منافقین " یکی از این دو سوره را بخواند، تا به نصف نرسیده می تواند آن را رها کند و سوره "جمعه " و "منافقین " را بخواند.

اگر در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره "قل هو الله احد"یا سوره "قل یا ایها الکافرون " بخواند، اگر چه به

نصف نرسیده باشد، بنابراحتیاط واجب نمی تواند رها کند و سوره "جمعه " و "منافقین " را بخواند.

اگر در نماز غیر سوره "قل هو الله احد" و "قل یا ایها الکافرون " سوره دیگری بخواند، تا به نصف نرسیده می تواند رها کند و سوره دیگر بخواند.

 

اگر مقداری از سوره را فراموش کند یا از روی ناچاری مثلا به واسطه ی تنگی وقت یا جهت دیگر نشود آن را تمام نماید،

می تواند آن سوره را رها کند و سوره ی دیگر بخواند، اگر چه از نصف گذشته باشد یا سوره ای را که می خوانده "قل هوالله احد" یا "قل یا ایها الکافرون " باشد.

ب مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند. و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. مرد باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد که تمام کلمات حمدو سوره حتی حرف آخر آنها را بلند بخواند.

زن می تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند.ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود، بنابر احتیاط واجب باید آهسته بخواند.

اگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند عمدا آهسته بخواند،یا در جایی که باید آهسته خواند عمدا بلند بخواند، نمازش باطل است . ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، صحیح است .

 

 اگر در بین خواندن حمد وسوره هم بفهمد اشتباه کرده ، لازم نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند.

اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند، مثل آنکه آنها را با فریاد بخواند، نمازش باطل است .

انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلطنخواند. و کسی که به هیچ قسم نمی تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طور که می تواند بخواند، و احتیاطمستحب آن ا ست که نماز را به جماعت به جا آورد.

کسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی نمی داند و می تواند یاد بگیرد، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید یاد بگیرد و اگر وقت تنگ است ، بنابر احتیاط واجب در صورتی که ممکن باشد باید نمازش را به جماعت بخواند. 

احتیاط واجب آن است که برای یاد دادن واجبات نماز مزد نگیرد، ولی برای مستحبات آن اشکال ندارد.


اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند، یا عمدا آن را نگوید، یا به جای حرفی ،حرف دیگر بگوید مثلا به جای  (ض )،(ظ)

بگوید، یا جایی که باید بدون زیروزبر خوانده شود زیر و زبر بدهد، یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است .

اگر انسان کلمه ای را صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده لازم نیست دوباره نماز را بخواند ویا اگر وقت گذشته قضا نماید.

اگر زیر و زبر کلمه ای را نداند باید یاد بگیرد، ولی اگر کلمه ای را که وقف کردن آخر آن جایز است همیشه وقف کندیاد گرفتن زیر و زبر آن لازم نیست و نیز اگر نداند مثلا کلمه ای به (س ) است یا به (ص ) باید یاد بگیرد وچنانچه دو جور یا

بیشتر بخواند، مثل آن که در "اهدنا الصراط المستقیم "، "مستقیم "را یک مرتبه با "سین " و یک مرتبه با "صاد" بخواند

نمازش باطل است ، مگرآنکه هر دو جور قرائت شده باشد و به امید رسیدن به واقع بخواند.

اگر در کلمه ای  "واو" باشد و حرف قبل از "واو" در آن کلمه پیش داشته باشد و حرف بعد از "واو" در آن کلمه همزه (ء) باشد مثل کلمه "سوء" بهتر است آن "واو" را مد بدهد، یعنی آن را بکشد و همچنین اگر در کلمه ای "الف "باشد و حرف قبل از "الف " در آن کلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از "الف " درآن کلمه همزه باشد مثل "جاء"، بهتر است "الف " آن را بکشد و نیز اگر درکلمه ای (ی ) باشد و حرف پیش از (ی ) در آن کلمه زیر داشته باشد و حرف بعد از (ی )در آن کلمه همزه باشد مثل "جی ء"، بهتر آن است (ی ) را با مد بخواند و اگر بعداز این "واو" و "الف " و (ی ) به جای همزه (ء) حرفی باشد که ساکن است ، یعنی  زیر و زبر و پیش ندارد باز هم بهتر آن است این سه حرف را با مد بخواند، مثلا در

"و لا الضالین " که بعد از "الف " حرف "لام " ساکن است ، بهتر آن است "الف " آن را با مد بخواند.

 

احتیاط مستحب آن است که در نماز، وقف به حرکت و وصل به سکون ننماید  و معنی وقف به حرکت آن است که زیر یا زبر یا پیش آخر کلمه ای را بگوید و بین آن کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد. مثلا بگوید "الرحمن الرحیم " و میم "الرحیم "را زیر بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید: "مالک یوم الدین ". و معنی وصل به سکون آن است که زیر یا زبر یا پیش کلمه ای را نگوید و آن کلمه را به کلمه بعد بچسباند، مثل آنکه بگوید : "الرحمن الرحیم " و میم "الرحیم " را زیر ندهد و فورا"مالک یوم الدین " را بگوید.

در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط یک حمد بخواند یا سه مرتبه تسبیحات اربعه بگوید، یعنی سه مرتبه بگوید: "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الاالله و الله اکبر"، و اگر یک مرتبه هم تسبیحات اربعه را بگوید کافی است .

می تواند در یک رکعت حمد، و در رکعت دیگر تسبیحات بگوید، و بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات بخواند. در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید.بر مرد و زن واجب است که در رکعت سوم و چهارم نماز، حمد یا تسبیحات را آهسته بخوانند.

اگر در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند، بنابر احتیاط واجب باید "بسم الله " آن را هم آهسته بگوید.

 

کسی که نمی تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند، باید در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند. اگر در دو رکعت اول نماز به خیال این که دو رکعت آخر است تسبیحات بگوید، چنانچه پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند و اگر در رکوع یا بعد از رکوع بفهمد، نمازش صحیح است .

اگر در دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه در دو رکعت اول است حمد بخواند، یا در دو رکعت اول نماز با اینکه گمان می کرده در دو رکعت آخر است حمد بخواند، چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن ، نمازش صحیح است .

اگر در رکعت سوم یا چهارم می خواست حمد بخواند تسبیحات به زبانش آمد یا می خواست تسبیحات بخواند حمد به زبانش آمد باید آن را رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند ولی اگر عادتش خواندن چیزی بوده که به زبانش آمده و در خزانه ی قلبش آن را قصد داشته می تواند همان را تمام کند و نمازش صحیح ست .

کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند اگر بدون قصد مشغول خواندن حمد شود باید آن را رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند.

در رکعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار کند، مثلابگوید: "استغفر الله ربی و اتوب الیه " یا بگوید: "اللهم اغفر لی ". و اگر به گمان آنکه حمد یا تسبیحات را گفته ، مشغول گفتن استغفار شود و شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه ، باید به شک خود اعتنا ننماید. ولی اگر نمازگزار پیش از خم شدن برای رکوع در حالی که مشغول گفتن استغفار نیست ، شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه ،باید حمد یا تسبیحات را بخواند.

اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم یا در حال رفتن به رکوع شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه ، باید به شک خود اعتنا نکند.

هرگاه شک کند که آیه یا کلمه ای را درست گفته یا نه ،اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول نشده ، باید آن آیه یا کلمه

را به طور صحیح بگوید و اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول شده ، چنانچه آن چیز رکن باشد مثل آنکه در رکوع شک کند که فلان کلمه از سوره را درست گفته یا نه ، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر رکن نباشد، مثلا موقع گفتن "الله الصمد" شک کند که "قل هو الله احد"را درست گفته یا نه ، باز هم می تواند به شک خود اعتنا نکند. ولی اگر احتیاطا آن آیه یا کلمه را به طور صحیح بگوید، اشکال ندارد. و اگر چند مرتبه هم شک کند،می تواند چند بار بگوید. اما اگر به وسواس برسد و باز هم بگوید، بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند.

مستحب است در رکعت اول پیش از خواندن حمد بگوید: "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم " و در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر "بسم الله " را بلند بگوید و حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آیه وقف کند، یعنی آن آیه را به آیه  بعد

نچسباند، و در حال خواندن حمد و سوره به معنای آیه توجه داشته باشد.

اگر نماز را به جماعت می خواند، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادی می خواندبعد از آنکه حمد خودش تمام شد بگوید:

"الحمد لله رب العالمین ". بعد از خواندن سوره "قل هو الله احد" یک یا دو یا سه مرتبه "کذلک الله ربی " یا سه مرتبه "کذلک الله ربنا" بگوید، بعد از خواندن سوره کمی صبر کند و بعد تکبیر پیش ازرکوع را بگوید یا قنوت را بخواند.

 

مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول سوره "انا انزلناه " و دررکعت دوم سوره "قل هو الله احد" را بخواند.

مکروه است انسان در تمام نمازهای یک شبانه روز سوره "قل هو الله احد" را نخواند.

خواندن سوره "قل هو الله احد" به یک نفس مکروه است . سوره ای را که در رکعت اول خوانده ، مکروه است در رکعت دوم بخواند،ولی  اگر سوره "قل هو الله احد" را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست .

منبع:

سایت تبیاننوع مطلب : احکام نماز 

Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 11:20 ق.ظ

You actually reported it wonderfully!
cialis canada on line cialis dose 30mg cialis prices cost of cialis cvs generic cialis cialis 5mg prix viagra cialis levitra cialis prezzo in linea basso effetti del cialis cialis en mexico precio
buy cialis cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:09 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
link for you cialis price tadalafil tablets cialis therapie brand cialis nl achat cialis en suisse cialis farmacias guadalajara cialis from canada interactions for cialis cialis coupon buy cheap cialis in uk
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:21 ب.ظ

Regards. Helpful information.
wow cialis 20 get cheap cialis try it no rx cialis cialis mit grapefruitsaft prices on cialis 10 mg cialis price thailand enter site very cheap cialis low cost cialis 20mg cialis pills in singapore usa cialis online
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:12 ق.ظ

Great stuff. Thank you!
cost of cialis per pill cialis generic buy cialis online legal cialis 20mg preis cf best generic drugs cialis estudios de cialis genricos brand cialis nl safe dosage for cialis cialis 5 mg para diabeticos order a sample of cialis
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:51 ب.ظ

Many thanks, Helpful information!
cialis rezeptfrei sterreich cialis from canada cilas side effects for cialis precios cialis peru only best offers 100mg cialis cialis price thailand tadalafil 10 mg cialis venta a domicilio cialis price thailand
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:24 ق.ظ

Incredible many of beneficial info.
cialis kaufen generic cialis pill online cialis generico lilly recommended site cialis kanada opinioni cialis generico cialis savings card comprar cialis 10 espa241a tadalafil 20mg cialis 5 mg schweiz cialis herbs
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 07:20 ب.ظ

Regards, Excellent stuff!
cialis tadalafil online cialis for bph click here take cialis cialis dosage amounts i recommend cialis generico cialis side effects dangers cialis 5 mg funziona only now cialis for sale in us price cialis wal mart pharmacy cialis pills boards
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:52 ق.ظ

Amazing postings. Cheers!
cialis prezzo in linea basso cialis coupons printable precios cialis peru cialis 100 mg 30 tablet only best offers 100mg cialis cialis uk next day generic cialis review uk buying brand cialis online cialis dosage recommendations cialis herbs
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:38 ب.ظ

You've made your point!
cialis 50 mg soft tab non 5 mg cialis generici cialis 20mg prix en pharmacie cialis 100 mg 30 tablet cialis 20 mg cut in half buy online cialis 5mg dose size of cialis buying brand cialis online cialis y deporte cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 06:30 ق.ظ

You said that fantastically.
cialis uk prices for cialis 50mg generic for cialis what is cialis cialis prezzo di mercato female cialis no prescription costo in farmacia cialis cialis generisches kanada cialis official site cialis 20 mg effectiveness
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:14 ب.ظ

Regards, Plenty of write ups.

only now cialis 20 mg cialis daily cialis professional yohimbe venta de cialis canada cialis italia gratis cialis sans ordonnance only best offers 100mg cialis safe dosage for cialis wow look it cialis mexico we like it cialis soft gel
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 07:26 ق.ظ

Many thanks. I like it!
cialis pills boards cialis arginine interactio order a sample of cialis purchase once a day cialis achat cialis en itali cialis coupons printable cialis dosage recommendations compare prices cialis uk cialis kaufen bankberweisung cialis kamagra levitra
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:14 ب.ظ

You made your position extremely effectively.!
cialis official site tadalafil 5mg cialis ahumada how does cialis work we like it cialis soft gel cialis mit grapefruitsaft cialis farmacias guadalajara click now buy cialis brand brand cialis nl cialis side effects
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Very good info. Kudos!
cialis para que sirve deutschland cialis online cialis qualitat sublingual cialis online cialis without a doctor's prescription cialis with 2 days delivery tadalafil 5mg side effects of cialis acheter du cialis a geneve buy cialis sample pack
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:44 ب.ظ

Beneficial postings. Many thanks.
the best site cialis tablets cialis dose 30mg look here cialis cheap canada cialis for sale cialis professional from usa acquistare cialis internet buy online cialis 5mg order a sample of cialis cialis 5mg free cialis
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:00 ق.ظ

Fantastic data. Thanks!
we recommend cialis best buy cialis 10mg prix pharmaci generic cialis cialis soft tabs for sale cialis herbs click here to buy cialis cialis pills in singapore cialis per paypa generic cialis levitra online cialis
Cialis generic
چهارشنبه 11 مهر 1397 07:12 ق.ظ

Seriously a lot of valuable material!
cialis prezzo di mercato cialis per paypa where to buy cialis in ontario cialis name brand cheap cialis generisches kanada tadalafil where do you buy cialis cialis kaufen cialis baratos compran uk i recommend cialis generico
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 9 مهر 1397 05:51 ق.ظ

Cheers. Loads of stuff.

look here cialis order on line buying brand cialis online cialis prices cialis italia gratis ou trouver cialis sur le net cialis lilly tadalafi compare prices cialis uk cost of cialis cvs cialis pills in singapore ou acheter du cialis pas cher
canadian pharcharmy online
یکشنبه 1 مهر 1397 07:20 ق.ظ

Thanks, Ample stuff!

most reliable canadian pharmacies buy viagra 25mg canadian online pharmacy canadian pharcharmy online trust pharmacy canadian canadian medications online drugstore online india canada online pharmacies legitimate buy viagra usa drugstore online shopping reviews
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:10 ق.ظ

You have made your position pretty effectively!.
look here cialis order on line cialis patentablauf in deutschland cilas cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pill online il cialis quanto costa we recommend cheapest cialis canadian drugs generic cialis try it no rx cialis tadalafil
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:49 ب.ظ

Awesome forum posts. Cheers.
cialis rckenschmerzen how to purchase cialis on line pastillas cialis y alcoho tadalafil 5mg brand cialis generic walgreens price for cialis cialis coupon buy cialis online cialis savings card cialis 5 mg para diabeticos
viagraiy.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:18 ب.ظ

Kudos! Useful information.
buy viagra online safe where to buy viagra in malaysia buy viagra without prescription cheap viagra prescription buy cheap viagra no prescription is it legal to buy viagra can you buy viagra in stores can u buy viagra online viagra without presc usa viagra online
cialisvus.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:44 ق.ظ

Amazing all kinds of valuable information.
cialis usa cost interactions for cialis we recommend cialis info buy cialis online legal cialis preise schweiz cialis pills price each cialis manufacturer coupon cialis 5 mg schweiz ou acheter du cialis pas cher cialis cuantos mg hay
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:48 ب.ظ

Thanks a lot, Valuable stuff!
online cialis chinese cialis 50 mg cialis generique canadian cialis tadalafil click here to buy cialis cialis generico en mexico we like it safe cheap cialis safe dosage for cialis buy cialis online nz
buy viagra from uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:47 ق.ظ

You mentioned it exceptionally well!
uk cheap viagra cheap generic viagra uk viagra for men order viagra buy viagra with no prescription how do i order viagra where can you buy viagra over the counter sildenafil uk viagra online buy viagra no prescription
Viagra lowest price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:36 ق.ظ

Awesome info. Appreciate it.
viagra for sale online generic pharmacy online buy real viagra online usa viagra online with a prescription buy now viagra cheap viagra tablets buy viagra overnight buy viagra online cheap generic levitra how can you buy viagra
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 06:42 ب.ظ

You actually reported this perfectly.
tadalafil tablets cialis generika in deutschland kaufen tadalafil 20 mg miglior cialis generico buying brand cialis online free cialis only now cialis for sale in us cialis free trial cialis cost look here cialis cheap canada
Generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 12:08 ق.ظ

Seriously many of wonderful facts!
walgreens price for cialis cialis pas cher paris the best site cialis tablets achat cialis en suisse look here cialis cheap canada cialis for sale cialis coupons printable cialis 20 mg cut in half cialis italia gratis venta cialis en espaa
Cialis canada
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:19 ب.ظ

Appreciate it. Loads of tips.

cialis 100mg suppliers cialis coupon free cialis cialis super kamagra cialis tablets for sale acquisto online cialis cialis generisches kanada price cialis best cialis great britain tadalafil 20mg
naughty kitties hack
جمعه 4 اسفند 1396 05:36 ب.ظ
سلام، فقط می خواستم ذکر کنم، من این پست را دوست داشتم. بود
کاربردی. در حال ارسال پست!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo