تبلیغات
نماز - احکام سجده

آشنایی با نماز

احکام سجده

نویسنده :عرفان عمارلو
تاریخ:سه شنبه 29 آذر 1390-02:04 ب.ظ

نماز اول وقت

 

 

نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب بعد از رکوع دو سجده کند و سجده آن است که پیشانی و کف دو دست و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد.

 

دو سجده روی هم یک رکن است که اگر کسی در نماز واجب عمدا یا از روی فراموشی هر دو را ترک کند یا دو سجده دیگر به آنها اضافه نماید، نمازش باطل است .اگر عمدا یک سجده کم یا زیاد کند نماز باطل می شود، و اگر سهوا یک سجده کم کند حکم آن بعدا گفته خواهد شد.

اگر پیشانی را عمدا یا سهوا به زمین نگذارد سجده نکرده است اگر چه جاهای دیگر به زمین برسد، ولی اگر پیشانی را به

زمین بگذارد و سهوا جاهای دیگر رابه زمین نرساند یا سهوا ذکر نگوید سجده صحیح است .

ذکر سجده

در سجده هر ذکری بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که مقدار ذکر از سه مرتبه "سبحان الله " یا یک مرتبه

"سبحان ربی الأعلی و بحمده "کمتر نباشد و مستحب است "سبحان ربی الأعلی و بحمده " را سه یا پنچ یا هفت مرتبه بگوید.

در سجود باید به مقدار ذکر واجب ،بدن آرام باشد. و موقع گقتن ذکر مستحب هم اگر آن را به قصد ذکری که برای سجده

دستور داده اند بگوید، آرام بودن بدن لازم است .

 

اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد،عمدا ذکر سجده را بگوید یا پیش از تمام شدن ذکر عمدا سر از سجده بردارد، نماز باطل است .

 

اگر پیش از آن که پیشانی به زمین برسد و بدن آرام گیرد سهوا ذکر سجده را بگوید و پیش از آن که سر از سجده بردارد، بفهمداشتباه کرده باید دوباره درحال آرام بودن ذکر را بگوید. اگر بعد از آن که سر از سجده برداشت ، بفهمد که پیش از آرام گرفتن بدن ذکر را گفته یا پیش از آن که ذکر سجده تمام شود سر برداشته ، نمازش صحیح است .

اگر موقعی که ذکر سجده را می گوید یکی از هفت عضو را عمدا از زمین بردارد ، نماز باطل می شود ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست اگر غیر پیشانی جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد، اشکال ندارد.

اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده سهوا پیشانی را از زمین بردارد نمی تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند، ولی اگر جاهای دیگر را سهوا از زمین بردارد باید دو مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را بگوید.

بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود.جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست تر و بلندتراز چهار انگشت بسته نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد.

در زمین سراشیب که سراشیبی آن درست معلوم نیست احتیاط واجب آن است که جای پیشانی نمازگزار از جای  انگشت های پا و سر زانوهای او بیش از چهارانگشت بسته بلندتر نباشد.

اگر پیشانی را سهوا به چیزی بگذارد که از جای انگشت های پا و سر زانوهای او بلندتر از چهار انگشت بسته است

چنانچه بلندی آن به قدری است که نمی گویند در حال سجده است می تواند سر را بردارد و به چیزی که بلندی آن به اندازه ی چهار انگشت بسته یا کمتر است بگذارد، و می تواند سر را به روی  آن چه به اندازه ی چهار انگشت یا کمتر است بکشد، و اگر بلندی آن به قدری است که می گویند در حال سجده است احتیاط واجب آن است که پیشانی  را از روی آن به روی چیزی که بلندی آن به انداره چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد، و اگر کشیدن پیشانی ممکن نیست بنابر احتیاط واجب باید پیشانی را بلند کند و بر موضعی که بلندی زایدی ندارد بگذارد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند.

 

باید بین پیشانی و آنچه بر آن سجده می کند چیزی نباشد، پس اگر مهر به قدری چرک باشد که پیشانی به خود مهر نرسد سجده باطل است ، ولی اگر مثلا رنگ مهر تغییر کرده باشد، اشکال ندارد

در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارد ولی درحال ناچاری پشت دست هم مانعی ندارد، و اگر پشت دست ممکن نباشد باید مچ دست را بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند باید تا آرنج هر جا که می تواند بر زمین بگذارد و اگر آن هم ممکن نیست گذاشتن بازو کافی است . 

در سجده بنابر احتیاط واجب باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد و اگر انگشت های دیگر پا یا روی پا را به زمین بگذارد یا به واسطه ی بلند بودن ناخن ، سر شست به زمین نرسد نمازش باطل است .

 

کسی که مقداری از شست پایش بریده باید بقیه آن را به زمین بگذارد، واگر چیزی از آن نمانده یا اگر مانده خیلی کوتاه است باید بقیه ی انگشتان را بگذارد و اگر هیچ انگشت ندارد باید هر مقداری از پا باقی مانده به زمین بگذارد.

اگر به طور غیر معمول سجده کند مثلا سینه و شکم را به زمین بچسباند بنابر احتیاط مستحب باید نماز را دوباره بخواند،

ولی اگر پاها را دراز کند،اگرچه هفت عضوی که گفته شد به زمین برسد بنابراحتیاط واجب باید نماز رادوباره بخواند. 

مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده می کند باید پاک باشد ولی اگر مثلا مهر را روی فرش نجس بگذارد یا یک طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاک آن بگذارد اشکال ندارد. 

اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد، چنانچه ممکن است باید با جای سالم پیشانی سجده کند. و اگر ممکن نیست باید زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای  سجده کافی باشد بر زمین بگذارد.اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را گرفته باشد باید به یکی از دو طرف پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست ، به چانه و اگر به چانه هم ممکن نیست باید به هر جای از صورت که ممکن است سجده کند و اگر به هیچ جای از صورت ممکن نیست ، باید با جلو سر سجده نماید.

 

کسی  که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری  که می تواند خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است ولی باید کف دست ها وزانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمین بگذارد.

کسی که هیچ نمی تواند خم شود باید برای سجده بنشیند و با سراشاره کند، و اگر نتواند باید با چشم ها اشاره نماید و در هر دو صورت احتیاط واجب آن است که اگر می تواند به قدری مهر را بلند کند که پیشانی را بر آن بگذارد و اگر نمی تواند احتیاط مستحب آن است که مهر را بلند کند و به پیشانی بگذارد و اگر با سر یا چشم ها هم نمی تواند اشاره کند باید در قلب نیت سجده کند و بنابراحتیاط واجب با دست و مانند آن برای سجده اشاره نماید.

کسی که نمی تواند بنشیند باید ایستاده نیت سجده کند و چنانچه می تواند برای سجده با سر اشاره کند، و اگر نمی تواند با چشم ها اشاره نماید، و اگر این راهم نمی تواند در قلب نیت سجده کند و بنابر احتیاط واجب با دست و مانند آن برای سجده اشاره نماید. 

اگر پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود چنانچه ممکن باشد نباید بگذارد دوباره به محل سجده برسد و این یک سجده حساب می شود چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگه دارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد روی هم یک سجده حساب می شود و اگر ذکر نگفته باشد باید بگوید. 

جایی که انسان باید تقیه کند می تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود.

اگر روی چیزی که بدن روی آن آرام نمی گیرد سجده کند باطل است . ولی روی تشک پر یا چیز دیگری که بعد از سر گذاشتن و مقداری پایین رفتن آرام می گیرد سجده کند، اشکال ندارد.

اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید در حالی که ایستاده است برای سجده با سر

اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند. در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد مثل رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا اگر بعد از سجده ی دوم بدون آنکه مقداری بنشیند برای رکعت بعد برخیزد نمازش صحیح است ، ولی  بنابر احتیاط واجب باید بعد از سجده دوم قدری بی حرکت بنشیند و بعد برخیزد.

منبع:

سایت تبیاننوع مطلب : احکام نماز 

Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 04:04 ق.ظ

Thanks a lot, I value this.
viagra or cialis order generic cialis online callus generic for cialis cialis canada on line generic low dose cialis cialis canada cialis diario compra cialis lowest price buy online cialis 5mg
free Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 05:12 ب.ظ
روز خوبی هستم خیلی خوشحالم که وبسایت شما را پیدا کردم
من واقعا به اشتباه شما را پیدا کردم، در حالیکه من در بینگ جستجو کردم
چیز دیگری، به هر حال من اینجا هستم و فقط دوست دارم
برای گفتن kudos برای یک پست قابل توجه و یک وبلاگ سرگرم کننده تمام دور (من نیز دوست موضوع / طراحی)، من زمان ندارد
برای خواندن آن همه در حال حاضر، اما من آن را نشانه گذاری کرده ام و همچنین خوردها RSS خود را اضافه کردم، پس وقتی من دارم
زمان من دوباره به خواندن یک معامله بزرگ بیشتر خواهد شد،
لطفا کار فوق العاده ای را ادامه دهید.
Nintendo giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 07:45 ب.ظ
کدنویسی من در تلاش است تا من را متقاعد کند که از PHP پیاده سازی کند.net
من همیشه این ایده را به خاطر هزینه هایش دوست نداشتم.
اما او هرگز تلاش نمیکند. من در حدود یک سال از Movable-type در وب سایت های مختلف استفاده کرده ام و از تغییر در پلتفرم دیگری مشتاق هستم.

من چیزهای عالی در مورد blogengine.net شنیده ام. آیا راهی وجود دارد که بتوانم تمامی محتوای وردپرس خود را در آن وارد کنم؟
هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد!
cam4 hack ver 4.85 exe
دوشنبه 6 آذر 1396 07:31 ب.ظ
آیا تا به حال فکر کرده اید که کمی بیش از مقالات خود را دربر دارید؟
منظورم این است که آنچه شما میگویید بسیار بنیادین است. با این حال فکر می کنم اگر شما برخی از تصاویر عالی و یا فیلم ها را به شما اضافه شده است
پست های بیشتر، "پاپ"! محتوای شما عالی است اما با تصاویر
و کلیپ های ویدئویی، این سایت مطمئنا می تواند یکی از بهترین ها در زمینه خود باشد.
وبلاگ بسیار خوب!
Soila
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:24 ب.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if
it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
http://kirk8decker.jimdo.com
چهارشنبه 21 تیر 1396 04:45 ق.ظ
I read this article fully on the topic of the difference of latest and preceding technologies, it's awesome article.
foot pain ball
سه شنبه 20 تیر 1396 08:24 ب.ظ
Hi, Neat post. There is an issue together
with your website in internet explorer, would test this?
IE still is the market chief and a big part of people will omit your wonderful writing
due to this problem.
Harvey
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:04 ق.ظ
Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe for a weblog website?
The account helped me a appropriate deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast
offered brilliant clear concept
Marie
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 12:03 ق.ظ
Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements would really
make my blog stand out. Please let me know where you
got your theme. Appreciate it
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 12:59 ق.ظ
I really like reading a post that will make people think.
Also, thanks for allowing me to comment!
پنجشنبه 13 آذر 1393 08:12 ق.ظ
خوبه ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo